Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι το ιατρείο μας εφαρμόζει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα:

Ι. Η εκ μέρους του ιατρού κ. Β. Μαλτεζόπουλου συλλογή, τήρηση σε αρχείο (ηλεκτρονικό ή μη) και επεξεργασία των προσωπικών, καθώς και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αυτών δηλαδή που αφορούν στην υγεία σας, γίνεται στα πλαίσια της συνεργασίας μας, αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς, δεν αφορά κλινικές μελέτες ή έρευνα και η αποθήκευσή τους γίνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΙΙ. Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν το ζητήσετε εσείς εγγράφως.

ΙΙΙ. Το ιατρείο λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα, για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή παραβίασης των αρχείων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή/απώλεια τους, που θα συμβεί τυχαία ή κακόβουλα, θα ειδοποιηθεί τόσο η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όσο και εσείς, εντός 72 ωρών.

ΙV. Σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στο αρχείο προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλλετε αίτημα λήψης αντιγράφου, διόρθωσης τους, μεταφοράς τους σε άλλο φορέα υγείας, διακοπής της επεξεργασίας ή και διαγραφής τους, καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εάν κρίνετε ότι υφίσταται παραβίαση των δικαιωμάτων σας.